Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym.

Komornik Sądowy Miłosz Podżerek wykonuje czynności egzekucyjne na terenie całego kraju, z zastrzeżeniem treści art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Kancelaria Komornika Sądowego Miłosza Podżerka przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w ramach swoich uprawnień uregulowanych ustawą o komornikach sądowych i egzekucji:

  • wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne, niepieniężne (np. eksmisje) oraz o zabezpieczenie roszczeń
  • poszukuje majątku dłużników na zlecenie wierzyciela
  • wykonuje inne tytuły wykonawcze
  • sporządza protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia
  • zabezpiecza spadek i sporządza spis inwentarza po spadkodawcy
  • doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia i inne dokumentów za potwierdzeniem odbioru
  • sprawuje, na wniosek organizatora licytacji, urzędowy nadzór nad dobrowolnymi licytacjami publicznymi

W kancelarii dużą rolę odgrywa dochodzenie mające na celu ustalenie majątku dłużnika tj. poszukiwanie majątku dłużnika. Następuje to poprzez szeroki zakres czynności terenowych w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika w porach dnia zapewniających ich skuteczność, a także dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Wszystko to umożliwia szybką i skuteczną egzekucję należności.

W kancelarii korzystamy z następujących systemów teleinformatycznych:

CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców to system pozwalający na ustalenie informacji o pojazdach i ich właścicielach.

OGNIVO e-KIR

Elektroniczny system służący do odnajdywania rachunków bankowych dłużników w większości banków w Polsce. Obecnie w centralnej informacji uczestniczy 38 banków komercyjnych, 554 banków spółdzielczych oraz 42 Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK).

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pozwala na ustalenie działalności gospodarczej prowadzonej przez dłużników oraz innych danych z tym związanych.

Komornik Online

System umożliwiający dostęp do wirtualnych akt postępowania.

ZUS-PUE online

Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS umożliwia poszukiwanie przychodów emerytalno-rentowych dłużników oraz ustalanie danych o prowadzonej działalności gospodarczej.

EPU

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Pozwala na uzyskanie nakazu zapłaty w formie elektronicznej oraz wystąpienie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w takiej samej formie. Więcej informacji na stronie internetowej www.e-sad.gov.pl.

CPD-MSW

Dostęp do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW pozwala na uzyskiwanie informacji o aktualnym miejscu zameldowania dłużnika oraz o jego danych osobowych.

CBDKW

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych pozwala na ustalenie posiadanych przez dłużników nieruchomości (np. działek, domów, mieszkań).

Rejestr zastawów online

Rejestr Zastawów pozwala na ustalenie informacji o obciążeniu danej rzeczy bądź prawa zastawem rejestrowym, będącym jedną z form zabezpieczenia wierzytelności.